Algemene Voorwaarden Multi-Office voor de zakelijke klant

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de zakelijke
klant of Multi-Office in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het
doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
4. Zakelijke klant: de natuurlijke – of rechtspersoon, uitsluitend werkzaam in Nederland (gelegen
binnen Europa met uitsluiting van overzeese gebiedsdelen), handelend voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Wie is Multi-Office
Multi-Office is gevestigd aan de Eikenlaan 259 te (2404 BP) Alphen aan den Rijn (tevens bezoekadres).
Telefoonnummer: 0172-244999, iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
E-mailadres: webshop@multi-office.nl
KvK-nummer: 28071943
Btw-identificatienummer: NL805588401B01
Wanneer vragen of klachten niet direct door Multi-Office kunnen worden opgelost, zal Multi-Office de
zakelijke klant binnen 3 werkdagen een e-mail sturen waarin Multi-Office de zakelijke klant aangeeft dat
de vraag of klacht wordt verwerkt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Multi-Office en op elke via de
website www.Multi-Office.nl tot stand gekomen overeenkomst tussen Multi-Office en zakelijke klant.
Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van de zakelijke klant wordt hierbij nadrukkelijk
van de hand gewezen.
2. Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
zakelijke klant beschikbaar gesteld en dient de zakelijke klant via een pop-up scherm aan te geven
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zonder het akkoord gaan door de zakelijke klant
met deze algemene voorwaarden onder gelijktijdig afzien door de zakelijke klant van de
toepasselijkheid van diens eigen inkoopvoorwaarden komt er geen overeenkomst tot stand.
3. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de zakelijke klant ter beschikking gesteld op zodanige
wijze dat deze door de zakelijke klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de zakelijke
klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden
producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Multi-Office niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de zakelijke klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de zakelijke klant van het aanbod en het nadrukkelijk akkoord gaan door de
zakelijke klant met deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke aanvullende voorwaarden
en onder afwijzing van de toepasselijkheid van diens eigen inkoopvoorwaarden (voor zover door de
zakelijke klant wordt gebruikt). Via de website van Multi-Office wordt aangegeven hoeveel van elk
betreffend artikel nog op voorraad ligt. Uitsluitend van op voorraad liggende artikelen kunnen door
de zakelijke klant worden besteld, Multi-Office accepteert geen orders van artikelen die niet op
voorraad liggen en Multi-Office accepteert daarom geen leveringen met meerdere levertijden. In
theorie kan het zich voordoen, dat de website vermeldt dat een bepaald artikel op voorraad ligt,
maar doordat meerdere klanten (zowel zakelijke klanten als consumenten) op hetzelfde moment
hetzelfde artikel bestellen, kan het artikel, ondanks dat de website vermeldt dat het artikel op
voorraad ligt, alsnog uitverkocht is. Alsdan geldt dat wie eerst komt, eerst maalt. De zakelijke klant
kan derhalve geen rechten ontlenen aan de op de website vermelde aanwezigheid van artikelen.
2. Indien de zakelijke klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (door middel van het
aanklikken van de “afrekenen”-button), bevestigt Multi-Office onverwijld door middel van het door de
zakelijke klant opgegeven e-mailadres de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Overeenkomsten komen uitsluitend elektronisch tot stand. Multi-Office treft passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Multi-Office zal ten behoeve van het elektronisch betalen passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Multi-Office kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de zakelijke klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Multi-Office op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

Artikel 6 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Multi-Office producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar Multi-Office geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Multi-Office staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Multi-Office er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Multi-Office, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de zakelijke klant op grond van de overeenkomst
tegenover Multi-Office kan doen gelden indien Multi-Office is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Multi-Office, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de zakelijke klant bepaalde rechten of vorderingen toekent
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1. Multi-Office zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de zakelijke klant aan Multi-Office kenbaar heeft
gemaakt. Multi-Office aanvaardt enkel fysieke adressen en nadrukkelijk geen postbussen. Multi-
Office kan ten behoeve van de levering enkel de dag waarop de levering plaatsvind kenbaar
maken, het noemen van tijdstippen waarop of blokken op een dag waarbinnen geleverd zal kunnen
worden behoort niet tot de mogelijkheden voor Multi-Office.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
Multi-Office geaccepteerde én betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de zakelijke
klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Multi-Office tot het moment
van bezorging aan de zakelijke klant of een vooraf aangewezen en aan Multi-Office bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de zakelijke
klant na aflevering constateert dat het afgeleverde is beschadigd, dient de zakelijke klant dit direct
aan Multi-Office te melden.

Artikel 9 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door
de zakelijke klant verschuldigde bedragen te worden voldaan door middel van de in de website van
Multi-Office opgenomen betalingswijzen. Na ontvangst van de betaling wordt de verwerking van de
order in gang gezet. Zolang betaling door Multi-Office niet is ontvangen, blijven de afgeleverde
producten eigendom van Multi-Office en dienen de afgeleverde producten goed herkenbaar en
afgescheiden van dezelfde maar wel reeds betaalde producten als eigendom van Multi-Office te
worden bewaard.
2. De zakelijke klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Multi-Office te melden.
3. Indien de zakelijke klant, met diverse providers afspraken gemaakt. Betaling op voornoemde wijze
geschiedt voor de zakelijke klant bevrijdend.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Multi-Office is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de zakelijke klant of
een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.
2. Multi-Office voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. Multi-
Office is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de
zakelijke klant, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door Multi-Office geleverd materiaal.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 10.1 en 10.2 van deze algemene
voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij de zakelijke klant is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van Multi-Office of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van Multi-Office, zal de zakelijke klant
Multi-Office vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met
(het gebruik van) de producten en zal de zakelijke klant Multi-Office alle schade, waaronder
begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Multi-Office lijdt als gevolg van dergelijke
aanspraken.
5. De zakelijke klant is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, te beperken.
6. Voor zover wettelijk is toegestaan, is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen
tegen Multi-Office beperkt tot één (1) jaar.

Artikel 11 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Multi-Office en de zakelijke klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Gouda, behalve indien dwingendrechtelijke regels
anderszins bepalen.